Etiska rekommendationer

I arbetet med RAS (handelsplan för Rasspecifik AvelsStrategier) har en översyn av de etiska avelsrekommendationerna gjorts och dessa har modifierats något mot bakgrund av detta arbete. De etiska avelsrekommendationer som nu gäller för rasen beskrivs nedan.

Rasklubben för pinscher har antagit en målsättning med avelsverksamheten liksom etiska rekommendationer för hur den bör bedrivas för att befrämja genetisk sundhet. Vidare gäller Svenska Kennelklubbens (SKKs) grundregler för hunduppfödning.

Ur SKKs grundregler för uppfödare och hanhundsägare

Hundavel ska bedrivas på ett sådant sätt att det främjar både tikens och avkommans hälsa och välbefinnande. Varje medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl förtrogen med SKKs avelspolicy samt med rasens standard, provregler, registreringsregler och rasspecifika avelsstrategi, samt aktuella bestämmelser i djurskyddslagstiftningen. Uppfödningen ska ske kvalitetsmedvetet och med stort ansvar.  

Förutom grundreglerna fastställer SKK också rasspecifika avelsstrategier för pinschern, förkortat RAS eller RAS-dokument. De kan ses som en handlingsplan för aveln inom den specifika rasen.  Den beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer avelsrekommendationer för god hälsa, funktion, exteriör och mentalitet. Den beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när. 

RAS rekommendationer om ett hållbart avelsarbete hjälper uppfödare att sätta upp, och prioritera, sina avelsmål. 

Alla uppfödare av pinscher bör därmed vara väl insatta i hela RAS-dokumentets innehåll och dess rekommendationer, 

Som uppfödare av pinscher förhåller du dig alltså till:

  • Att följa SKKs grundregler samt SKK:s Avelspolicy
  • Vara tillgänglig för valpköparna så att dessa kan få råd och hjälp, framförallt under valparnas uppväxt.
  •  Medverka till att utöka avelsbasen genom att undvika överanvändning av enstaka individer.
  •  Alltid redovisa den födda kullens storlek och antal registrerade valpar, samt ange färg och kön på valparna.
  •  Eftersträva rastypiska pinschrar i avelsarbetet. Hundarna ska motsvara rasstandarden.
  •  Inte använda hundar med diskvalificerande fel i avel. Se rasstandard.
  •  Inte använda rädda och/eller aggressiva hundar i avel.
  •  Avelsdjur som är avkommor till anlagsbärare av icke godkänd pälsfärg bör testas med DNA-test som validerats för rasen, före användande i avel. 
  • Avelsdjur som är kullsyskon till hundar med icke godkänd pälsfärg bör testas med DNA-test som validerats för rasen, före användning i avel.