Årsmöte


Kallelse och Handlingar

Kallelse till Pinschersektionens Årsmöte + Extra årsmöte

Söndagen den 27 februari 2022

Pinschersektionen
bjuder in till årsmöte via internet med
Zoom som verktyg.
Anmälan tas emot nästa år, mer information kommer.

NÄR Söndagen den 27 februari 2022 kl.11.00 och extra Årsmöte kl. 15.00

VAR mötet hålls digitalt via Zoom

HUR information skickas via e-post till alla anmälda medlemmar

Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse, valberedningens
förslag samt handlingar i de ärenden som ska behandlas på årsmötet ska senast 7 dagar före
mötet delges medlemmarna genom meddelande på klubbens hemsida, via e-post eller på annat
likvärdigt sätt.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda SENAST 15 Januari 2022