RAS

Bakgrund

På Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje hundras ska finnas en s.k. rasspecifik avelsstrategi. Uppdraget att utforma dessa lades på specialklubbarna som i sin tur i huvudsak delegerar ut arbetet på rasklubbarna, även om samordningsansvaret kvarstår hos specialklubben. År 2004 bör de flesta klubbar kunna ha lagt grunden för en strategi för respektive ras. Sedan 2006 ansvarar avels- och mentalitetskommittén för det  fortsatta arbetet med RAS.

Rasspecifik AvelsStrategi för Pinscher.

SKK’s avelskommitté fastställde under sitt sammanträde 2022-09-09 de granskade rasspecifika avelsstrategierna.

Mer om vad RAS-arbetet innebär och vad det syftar till kan man läsa här:
RAS – Rasspecifika avelsstrategier