Information från styrelsen

Avelskonferensen 2014

Här kan du hämta hem en kort sammanfattning om Avelskonferensen som hölls 2014.

Minnesanteckningar från Avelskonferansen 2014

Information om Notisbladet

Som ni kanske vet så är det lite på gång gällande Notisbladet och man jobbar för att få en enhetlig tidning för alla raserna. Det kommer att komma 4 nummer/år och om du har något du vill dela med dig av eller skicka in en bild så tveka inte.

Nya Notisbladet efterlyser snygga högupplösta pinscherbilder!

Vi vill se era bästa bilder på pinschermys som pinscherrejs, olika former av sport och aktivering, humorbilder, hälsobilder och utställningsträning.

Vi tar också emot mindre roliga bilder för mer allvarliga artiklar om problem som kan uppstå med våra hundar, som trasiga öron, vaccinationsreaktioner och liknande.

Vi skulle vilja veta hur ni aktiverar era hundar under vintern. Åker ni skidor, skridskor, släde eller pulka med hunden? Tränar inomhus? Skicka oss bilder på detta!

Om ni skrivit eller läst en bra bloggtext ni vill tipsa om tas det tacksamt emot, kontakta Suvi Andersson eller mejla notisbladet@gmail.com

Manusstop och kostnader för annonser finns mer att läsa om här:

http://www.sspk.se/notisbladet.htm

Information om DNA-tester

Med anledning av de många frågor rörande genetiska tester som inkommer till SKK, från såväl uppfödare som rasklubbar, har SKKs avelskommitté (SKK/AK) vid sina två senaste möten diskuterat olika frågeställningar relaterade till gentester. I bifogad artikel ger kommittén sin syn på DNA-tester och tillämpningen av dessa i avelsarbetet.

Tillgången till genetiska tester för olika sjukdomsanlag hos hund ökar lavinartat. Att som uppfödare eller hundägare bedöma nyttan med och tillförligheten av dessa tester kan vara svårt. Även om gentester som verktyg i avelsarbetet medför nya möjligheter, skapar de också frågeställningar och utmaningar. Att ett test finns tillgängligt innebär inte automatiskt att det är lämpligt att använda, eller att det är tillförlitligt för den aktuella hundrasen.

Läs mer om SKK/AKs syn på DNA-tester i bifogad informationsartikel! I slutet av artikeln finns även ett generellt policyuttalande från kommittén. Sprid gärna informationen i dokumentet via era webbplatser och/eller klubbtidningar. Dokumentet kommer även att publiceras i Hundsport Special nr 1/2015.

Informationsartikel om dna

 

Information om Nationellt dopingreglemente för hund

Nationellt dopingreglemente för hund har uppdaterats. Det nya reglementet trädde i kraft den 1 januari 2014 och gäller all hundsport i Sverige.
Svenska Kennelklubben, Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund och Svenska Draghundsportförbundet har tillsammans tagit fram regelverket som syftar till att skydda hunden.

Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Örebro läns kennelklubb (ÖLKK) inbjuder till:

Genetikföreläsning med Iréne Berglund 22 Februari 2014! 

Irene Berglund är husdjursagronom med kunskaper i husdjurens utfodring, vård, avel och beteende. Ledamot i SKK:s uppfödar- och kennel- konsulentkommitt . Tillhör RAS-resursen inom Svenska Dvärghundsklubben.

Plats: Kvinnersta, Örebro ( lokal meddelas vid inbjudan)

Tid: 10.00-16.00 (lunch 12.30-13.00)

Kostnad:
250 kr för medlem i ÖLKK och icke medlemmar är välkomna men betalar 350 kr. Enklare lunch och fika ingår i priset.
Allergier (ej dieter) anges vid anmälan.
Önskas inte lunch är kostnaden densamma.

Sista anmälnings/betalningsdag är den 14/2:
Skicka din anmälan till Ywonne Aouja via e-post: ywonneauoja@hotmail.com med namn, e-post och telefon och är du medlem i ÖLKK anger du även medlemsnumret.

Välkomna!
Ywonne Aouja
ÖLKKs Uppfödargrupp

Resultatet av höstens telefonintervjuer är nu klara!
Då ett av styrelsens mål är att hålla klubben levande, har det under sensommaren och hösten genomförts telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval av sektionens medlemmar. Frågornas innehåll handlar om sektionens arbete, och ditt medlemskap i klubben.

Medlemmarna som ringts upp har genom ett slumpmässigt urval från SSPK´s aktuella medlemslista valts ut. De har fått en förfrågan om att anonymt delta i enkätundersökningen. Medlemmar i styrelsen har inte medverkat i undersökningen.

Vi är väldigt glada och tacksamma för alla som tagit sig tid att svara, och tagit tillfället i akt att påverka riktningen på föreningens framtida arbete genom att delta i enkäten! Allt för att få en bredare bild av vad våra medlemmar vill att klubben ska jobba med, och för.

Sammanställning telefonenkät PS 2013

TACK för din medverkan!

Mentalbeskrivna pinschrar bidrar till värdefull information och utvärdering av rasen

Söndagen den 15 september anordnades mentalbeskrivning hund (MH) i pinschersektionens regi, i samarbete med Gnesta-Trosa brukshundklubb.

Pinschersektionen vill härmed framföra ett stort TACK till alla er som medverkade denna härliga höstdag. Jättekul att få se så många pinschrar mentalbeskrivna vid ett och samma tillfälle, då det ger mycket värdefull information och utvärdering av rasen.

Tack för ert deltagande!

Pinschersektionen vill även passa på att tacka Gnesta-Trosa brukshundklubb, figuranter, testledare och beskrivare för ett gott samarbete och ett väl genomfört arrangemang.

Tack även till vår sponsor Mockfjärdsfönster!

mockfjärds

Erbjudanden om ”genetiska hälsopass” bör tas emot med försiktighet.

Följande information kommer från SKK, Avdelningen för avel och hälsa genom Sofia Malm.

Med anledning av det utskick från Genoscoper avseende MyDogDNA som
nyligen gjorts till ett antal special- och rasklubbar önskar vi på SKKs
Avdelning för avel och hälsa ge våra reflektioner kring de tjänster som erbjuds
av laboratoriet.

SKK har också nyligen tagit del av denna marknadsföring av ”genetiska hälsopass” som omfattar ett stort antal DNA-tester. Vi för just nu dialog med hundgenetikgruppen vid SLU om hur vi på bästa sätt ska informera klubbar och uppfödare om denna nya tillämpning av DNA-tester. Även om vi i dagsläget alltså inte har något färdigt informationsmaterial kring detta känns det angeläget att i ett tidigt skede kommentera den marknadsföring som nu genomförs.

Både vi och de forskare vid SLU som vi varit i kontakt med är tveksamma till konceptet, av flera anledningar. Ett DNA-test som är framtaget för en (eller ett fåtal) raser är många gånger inte validerat, eller relevant, i andra raser. Samma eller liknande sjukdom kan orsakas av olika mutationer i olika raser. Att på detta sätt ”slå ihop” ett mycket stort antal tester för olika sjukdomar är därför tveksamt. Man bör också fråga sig hur relevant, eller lämpligt, det är att testa för en mängd sjukdomar/åkommor som sannolikt inte utgör ett problem i den aktuella rasen. Generellt kan sägas att det inte finns någon anledning att genomföra DNA-tester för åkommor som inte utgör ett kliniskt
problem i en population. Risken med ett sådant förfarande är snarare att fokus flyttas från de ”verkliga problemen” i rasen till det som enkelt kan mätas.

Även om framstegen inom den molekylärgenetiska forskningen har medfört
att vi idag känner den genetiska bakgrunden till många sjukdomar hos våra hundar
(framförallt de som påverkas av en enstaka mutation) är genetiken bakom flera av
de vanligaste åkommorna fortfarande okänd. DNA-tester kan endast ge svar på en
bråkdel av det som är intressant för att bedöma en hunds avelsvärde avseende hälsa. Att i ett sådant läge förlita sig på en genetisk riskbedömning utifrån ett genetiskt hälsopass är, enligt vår mening, mycket vanskligt och vilseledande. Dels för att tillförlitligheten i resultatet som sådant är tveksam, dels för att andra kanske betydligt viktigare egenskaper och åkommor kan hamna i skymundan.

Det är också värt att fundera över och diskutera hur resultatet av ett DNA-test, omfattande ett hundratal olika sjukdomar, ska tolkas och hanteras i det praktiska avelsarbetet. Enligt djurskyddslagstiftningen (djurskyddsföreskrifterna, L102) får en hund som är bärare av enkelt recessivt anlag för en sjukdom endast paras med en fritestad individ. Med ett hundratal olika mutationer finns en uppenbar risk för
svårigheter att hitta avelsdjur som ”matchar” varandra.

Det generella rådet från Avdelningen för avel och hälsa är att detta genetiska hälsopass
tillsvidare bör betraktas med stor försiktighet. Vi hoppas kunna återkomma med
mer utförlig information kring detta så snart som möjligt.

Vänliga
hälsningar

Avdelningen för avel och hälsa
genom Sofia Malm

Testperioden med bidrag för ögonlysning av äldre hundar förlängs
Vid årsmötet 2009 beslutades att klubben ska lämna bidrag för ögonlysning av äldre pinscher. Beslutet var fastställt till en testperiod på två år.

Då det behövs en god statistisk grund för att studera ögonsjukdomar hos pinscher är det viktigt att man fortsätter ögonlysa även äldre hundar. Därför har det idag (10 juli 2013) beslutats att testperioden där bidrag med 50% av kostnaden för ögonlysning på pinscher äldre än sju år, förlängs fram till nästkommande ordinarie årsmöte. Beslutet gäller retroaktivt från och med årsmötet 17:e februari 2013.

Har du vunnit ett vandringspris?

Pinschersektionen håller på och försöker lokalisera alla vandringspriser inom sektionen som delas ut på Mälarpinschern samt årsmötet. Om du har vunnit ett vandringspris senaste året önskar vi att du kontaktar oss, med all information som finns om vandringspriset (namn etc), skriv även vem du är och när du fick vandringspriset.

Kontakta Pernilla Fahlén i så fall. Tack på förhand!

 

Telefonintervjuer genomförs i syfte att ta reda på vad du tycker!
Då ett av styrelsens mål är att hålla klubben levande så kommer vi inom den närmsta tiden, med start i slutet på maj att genomföra en kortare telefonintervju. Frågornas innehåll handlar om sektionens arbete, och ditt medlemskap i klubben.

Medlemmarna som rings upp har genom ett slumpmässigt urval från SSPK´s aktuella medlemslista valts ut. Dessa får en förfrågan om att anonymt delta i enkätundersökningen. Medlemmar i styrelsen medverkar inte i undersökningen.

Vi är väldigt glada för alla som vill ta tillfället i akt att påverka riktningen på föreningens framtida arbete genom att delta i enkäten! Allt för att få en bredare bild av vad våra medlemmar vill att klubben ska jobba med, och för.

Resultatet av enkätundersökningen kommer att presenteras på Pinschersektionens hemsida och Facebooksida under hösten.

TACK för din medverkan!

Senast uppdaterad mars 2014